Specjalizacje

Dzięki wiedzy i doświadczeniu nasz Zespół oferuje pełne spektrum usług prawnych.

Kancelaria w szczególności przygotowuje, opiniuje, negocjuje umowy, a także przygotowuje i opiniuje regulaminy. Zajmujemy się tworzeniem spółek, jak również świadczymy pomoc prawną przy procesach łączenia, podziału, przekształcania, upadłości oraz likwidacji spółek. Przygotowujemy projekty uchwał, protokołów ze zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń. Reprezentujemy podmioty 
w postępowaniach rejestrowych, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej.

Zapewniamy udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, a także reprezentowanie podmiotów przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami o charakterze publicznoprawnym, a także przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej oraz innych podmiotów o charakterze publicznoprawnym.

Zapewniamy udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach 
z zakresu prawa rodzinnego. Prowadzimy sprawy o rozwód i separację, sprawy 
z zakresu podziału majątku wspólnego oraz ustanowienia rozdzielności majątkowej. Zajmujemy się sprawami o alimenty dla dziecka, jak i małżonka, uregulowaniem kontaktów z małoletnimi dziećmi, ustanowieniem władzy rodzicielskiej oraz pieczy zastępczej.

Zapewniamy udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz policją i prokuraturą 
w sprawach z zakresu prawa karnego. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw 
z zakresu przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, ochronie informacji oraz spraw z zakresu przestępstw przeciwko czci, nietykalności cielesnej oraz zdrowiu.

Zapewniamy udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach 
z zakresu prawa pracy, zarówno pracowników jak i pracodawców. Konstruujemy 
i opiniujemy umowy i porozumienia zawierane w ramach stosunku pracy, w tym umowy o pracę oraz umowy z zakresu ponoszenia kosztów szkolenia pracowników. Konstruujemy i opiniujemy akty wewnętrzne funkcjonujące w strukturach pracodawców. Prowadzimy sprawy z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy bądź odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy 
o pracę. Zajmujemy się sprawami z zakresu przyznania odpraw, zadośćuczynienia oraz odszkodowania, w tym za dyskryminację w zatrudnieniu oraz z tytułu zakazu konkurencji.

Zapewniamy udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie podmiotów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach 
z zakresu prawa cywilnego. Prowadzimy sprawy o zasiedzenie, ustanowienie lub zniesienie służebności, użytkowanie oraz rozgraniczenie. Zajmujemy się sprawami 
z zakresu wykonywania umów, ochrony własności oraz ochrony posiadania, sprawami o zapłatę należności oraz ich windykacją. Specjalizujemy się również w sprawach 
z zakresu prawa spadkowego, w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek oraz wydziedziczenie.

Bezpłatne konsultacje dotyczące kredytów frankowych

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Zuzmak & Partnerzy zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące kredytów frankowych. W ramach konsultacji zapewniamy: bezpłatną analizę Twojej umowy z bankiem, przygotowanie dokumentów do sprawy sądowej, w tym uzyskanie od banku niezbędnych danych, wstępną prognozę zasadności i wysokości roszczeń, omówienie całego procesu dochodzenia roszczeń.